Provincie Fryslân

Provinciale Staten (Politieke partijen):

Om alle Statenleden in een keer direct te bereiken zonder tussenkomst van ambtenaren mailt u naar: statengriffie@fryslan.frl     

Uw bericht wordt dan behandeld als een officieel binnengekomen stuk.
(Onderwerp: ‘RES, Vereniging Tegenstroom Beabuorren te Tjerkwerd’, aanhef: ‘Geachte Statenleden,’)

Gedeputeerde Staten (Bestuur):
(Onderwerp: ‘RES, Vereniging Tegenstroom Beabuorren te Tjerkwerd’, aanhef: ‘Geacht College,’)

secr.gs.rouwe@fryslan.frl, secr.gs.kramer@fryslan.frl, secr.gs.poepjes@fryslan.frl, secr.gs.fokkens@fryslan.frl, secr.gs.hoogland@fryslan.frl, alg.directeur@fryslan.frl

Provinsjehûs, Tweebaksmarkt 52, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden

Deel dit berichtShare on Google+Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone