Verslag eerste vergadering Tegenstroom Beabuorren 2-6-2014

Verslag van de oprichtingsvergadering van de Vereniging Tegenstroom Beabuorren, 2 juni 2014 in ‘Het Waltehûs’ te Tjerkwerd.

80 Personen aanwezig, waaronder 2 bestuursleden van de Stichting Windkracht Tien (aandeelhouder van het windpark): Riens Buren en Jelle Zijsling.
Jelle Zijsling is tevens ook persoonlijk aandeelhouder in Windpark Beabuorren B.V.
Omdat zij de doelstelling van de Vereniging (nog) niet onderschrijven werd hen verzocht de zaal te verlaten.
Aan dat verzoek werd geen gehoor gegeven. Medegedeeld dat ze op volgende vergaderingen niet meer welkom zijn.

Besloten werd de vergadering te beginnen en voorzitter Anneke Feenstra stelde de andere bestuursleden voor.
Eelke de Beer , secretaries/ penningmeester,
Marc van Wingaarden , bestuurslid.
Het Bestuur kan nog uitgebreid worden met twee leden.

Vervolgens licht Marc van Wingaarden het doel van de Vereniging toe:
* Het behoud van de leefomgeving rond de dorpen Tjerkwerd, Parrega en Exmorra.
* Het tegengaan van de uitbreiding en opschaling van Windpark Beabuorren.

Als vereniging kunnen we ons makkelijker juridisch laten ondersteunen en ons laten adviseren door deskundigen.

Op de regio-bijeenkomst van Fryslân foar de Wyn gaan we laten weten dat onze vereniging ‘Tegenstroom Beabuorren’ niet akkoord gaat met de opschalingsplannen van Windpark Beabuorren (tussen Exmorra en Tjerkwerd) en dat er dus geen draagvlak is in de buurt.
Zie www.fryslanfoardewyn.nl initiatief 54. Laat hier ook uw tegenstem horen middels de enquete.

De jaarlijkse contributie wordt vastgesteld op €5.- per persoon en €1.-voor gezinsleden(18+).

Enkele opmerkingen, vragen, suggessties uit de zaal:
* Protesten van Tegenstroom, maar ook persoonlijke protesten worden zinvol geacht. Hier kunnen voorbeeldbrieven voor de leden voor worden opgesteld (op de website).
* Er is geen overleg geweest van de kant van de initiatiefnemers met omwonenden.
* De 530 MW die Friesland moet leveren is slechts 0,064% van de Ned. electriciteitsbehoefte.
* Het windpark Beabuorren staat in het Nationaal Landschap Zuidwest Friesland.
Hoe bestaat het dat er een uitbreiding van het windpark wordt voorgesteld?
* Wjuckslach Blauhus wil zich in het protest aansluiten bij Beabuorren.
* Er is twijfel of het bij een uitbreiding tot 10 windmolens blijft.

De voorzitter sluit de vergadering om 22.30u

Na afloop van de vergadering meldden zich direct 73 mensen als lid.

We hopen op nog meer leden. Vraagt u rond in uw omgeving!
Aanmelden als lid kan via de website, per post of telefonisch.

Deel dit berichtShare on Google+Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone