Reactie op Format Regiobijeenkomst Fryslân foar de Wyn 4-6-2014

Puntsgewijze reactie op de fouten in en tekortkomingen van het ingediende Format van Wynpark Beabuorren plus enkele aanvullingen:
-Verslag informatieavond omwonenden?
Dit verslag beschrijft een bijeenkomst van de deelnemers zelf, dus de (toekomstige) aandeelhouders. Dit waren niet de direct omwonenden. Dit verklaart de ‘prettige sfeer’.
In tegenstelling tot wat de initiatiefnemers willen doen geloven, zijn degenen dit in het park wonen (binnen de geluidscontour) deelnemers en géén omwonenden.
De overige verslagen van de bijeenkomsten in Tjerkwerd, Parrega/ Dedgum en Exmorra/ Allingawier ontbreken in het format. Hier was sprake van veel tegengeluid.
Direkt omwonenden (rond de 500m) zijn niet betrokken bij de planvorming.
– Participatie?
Binnen de wettelijke geluidscontour wonen de toekomstige deelnemers. Die krijgen aandelen (om niet). 750 aandelen met een dividend uitkering van 37.500,- euro per jaar. Het geld blijft in Friesland? Ja! Alleen bij de aandeelhouders van het park.
Buiten de geluidscontour staan de woningen van derden (omwonenden binnen een straal van ongeveer 500m tot 1000m). Die kunnen niet participeren dmv aandelen (om niet). Is dit eerlijk delen?
Met de bijdrage aan het verenigingsleven van Parrega en Exmorra (via aandelen voor Dorpsbelang ) worden de direct omwonenden niet gecompenseerd.
Deelname-mogelijkheden in dit windpark voor mensen uit de wijdere omgeving ontbreken volledig in dit plan.
-Compensatie?
De aangeboden 3500kWH (600,-) ter compensatie van immateriële schade zoals geluidshinder en visuele hinder van alle omwonenden binnen 1000m is onacceptabel laag en niet genuanceerd naar afstand.
De waardedaling van de woning, zoniet onverkoopbaarheid van de woning, is niet te vangen met de uitgeklede (- 2%) planschadevergoeding die nu pas achteraf te regelen valt met bezwaarprocedures. Regel dit vooraf dmv taxaties en een volledige vergoeding in de vorm van aandelen.
Kortom: Wynpark Beabuorren B.V. heeft géén compensatie overeenkomst met de direkt omwonenden!
-Draagvlak?
Buiten de personen die er dik aan gaan verdienen is er geen draagvlak meer in ons relatief dichtbevolkte gebied voor nóg grotere en/of meer molens in onze buurt. We hebben nu al genoeg overlast (zonder enige compensatie) en dragen al 10,4 MW bij aan de Friese opgave van 530MW. Molens wennen nooit! Genoeg is genoeg!
350 MW vér in het IJsselmeer lost in één keer het hele Friese omwonenden probleem op! (die paar maanden per jaar dat dáár, volledige buiten de doorgaande routes, af en toe een boot vaart…..). In de Gemeente SudWest Fryslan staan al veel grote molens zoals Wynpark Beabuorren. Opschaling leidt hier niet tot opschoning van het landschap, integendeel!
Inmiddels hebben de omwonenden zich verenigd in de ‘Vereniging Tegenstroom Beabuorren’ om voor de belangen van de omwonenden op te komen. De vereniging is tegen opschaling en uitbreiding van Beabuorren. Wij dragen met 10.4 MW al dik bij aan de opgave van de Provincie Fryslan (en de Gemeente SudWest Frylan).
Vele handtekeningen van tegenstanders zijn verzameld van de direkt omwonenden en ook een groot aantal uit de omliggende dorpen Tjerkwerd, Parrega, Dedgum en Exmorra.
-‘Sterfhuis-konstruktie’ huidige park?
De goede onderdelen afsplitsen en de slechte delen failliet laten gaan? Is onmogelijk bij een windpark. Evenals afsterven………
Het huidige park is zonder de MEP subsidie al zeer winstgevend en is over een jaar afbetaald. Het huidige park kan, in tegenstelling tot een opschaling, ook na 27,5 jaar door blijven draaien. Kassa!
– Aandelen verdeling
De huidige aandeelhouders geven aan op hetzelfde inkomen te willen blijven. Dit is een nobel streven .
De cijfers laten echter iets anders zien: Ze hebben nu 10.400 aandelen. Het nieuwe park krijgt 30.000 aandelen. Ze geven aan 20.000 aandelen nodig te hebben voor inkomensbehoud. Dit is bijna een verdubbeling!
Het vermogen van het park wordt 3x zo hoog, de kosten worden 3x zo hoog, de opbrengst wordt 4,5x zo hoog (30.000.000 kWh p/jr. nu, straks 140.000.000 kWh p/jr.)
Met het huidige aantal aandelen (10.400) gaan ze er dus al dik op vooruit, laat staan met een verdubbeling (75.000,- p.jr.). Is dit eerlijk delen?

-Berekeningen geluidscontour/ slagschaduw
Geluidscontouren lijken niet te kloppen. Dit zal worden nagerekend, gecontroleerd en gehandhaafd. In windrijke jaren is er kans op overschrijding van de geluidsnorm.
Jaarlijks zullen wij een handhavingsverzoek indienen bij de Gemeente.
-Visualisaties
De getoonde visualisaties zijn veel te klein en te ver weg geprojecteerd om een goed beeld te tonen van de impact van MegaMolens op het landschap en omwonenden.
-Nationaal Landschap SudWest Fryslan
Het huidige park staat nu al dwars in ons Nationaal Landschap Sudwest Fryslan. Hogere en/of meer molens rukken dit landschap volledig uit elkaar.
Enig verband met een grootschalige structuur als de A7 is volledig zoek. Het park staat er niet lángs maar over 3,7 km dwars op. Midden in het Nationaal Landschap Fryslan en tegen het Merengebied aan.
-Opschoning
Bij de opschaling van dit park wordt geen enkele solitaire molen opgeruimd. Logischerwijs worden de bestaande molens vervangen, maar dit draagt niet bij aan de vereiste vervanging van solitaire molens (1 MW op 4 MW). Van opschoning van het landschap is dus geen sprake.

Deel dit berichtShare on Google+Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone