Brief naar Fryslan foar de Wyn

Dit is tevens een voorbeeldbrief. U kunt de tekst gebruiken om ook op eigen titel een reactie naar Fryslan foar de Wyn te sturen. info@fryslanfoardewyn.nl Postadres:Agora 6 8934 CJ Leeuwarden.

VERENIGING TEGENSTROOM BEABUORREN, www.baburen.nl , Tjerkwerd, 16-6-2014
Aan Fryslân foar de Wyn,
Wij zijn erg geschrokken van de opschalingsplannen van Lolle en Titia Hylkema en overige aandeelhouders van Wynpark Beabuorren B.V. te Tjerkwerd en voelen ons erdoor overrompeld.
Wij maken ons grote zorgen over de overlast die ons dit gaat geven. Zowel visueel, voor ons uitzicht en het landschap, als qua geluidsoverlast. En ook wat betreft de waardedaling, zoniet onverkoopbaarheid van onze woningen.
Het zal u niet zijn ontgaan dat de weerstand in de buurt en omgeving steeds grotere vormen aanneemt. Oók in Tjerkwerd, het dorp dat meeprofiteert van het huidige park. Inmiddels hebben wij ons verenigd in ‘Tegenstroom Beabuorren’ om een duidelijk signaal af te geven dat we het niet eens zijn met de plannen. We hebben ook zeer veel handtekeningen opgehaald tegen de opschaling. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat deze plannen doorgezet worden ten koste van de buurt en omgeving?

Met 10,4 MW en een opbrengst van 30.000.000 kWh per jaar verdienen de huidige 14 aandeelhouders een dikke boterham (vanaf € 40.000,- per aandeelhouder per jaar). Bij een opschaling gaat dit tenminste verdubbelen. Buiten de personen die dik aan de opschaling gaan verdienen is er geen draagvlak meer in ons relatief dichtbevolkte gebied voor nóg grotere en/of meer molens in onze buurt.
We hebben nú al genoeg overlast (zonder enige compensatie) en dragen al 10,4 MW (30.000.000 kWh per jaar) bij aan de opgave van Provincie Frysân van 530MW. In de Gemeente Súdwest-Fryslân staan al veel grote molens zoals in Wynpark Beabuorren. Opschaling leidt hier niet tot opschoning van het landschap, integendeel! Molens wennen nooit! Deze Megalomane MegaMolens zijn van een andere orde! Genoeg is genoeg!

Wij doen daarom, namens de Vereniging Tegenstroom Beabuorren ,een dringend beroep op u en de aandeelhouders van het park, om af te zien van verdere opschaling en/of uitbreiding van Wynpark Beabuorren op deze lokatie. Nú en in de toekomst.

Ons woongenot blijft zo behouden en wij denken dat het de verhoudingen in de buurt ten goede zal komen. Daar plukken we allemaal de vruchten van. Uiteindelijk zijn we toch afhankelijk van elkaar in onze Mienskip. Wij hopen zo te voorkomen dat dit een slepende kwestie gaat worden waar niemand op zit te wachten. Dan komt er weer rust in de buurt.

Wij zijn tegen MegaMolens in Friesland en zullen ons hier voor blijven inzetten. Als MegaMolens écht niet tegen te houden zijn, zet dan 350- 400 MW vér in het IJsselmeer. Als daar tóch een windpark komt, maakt de grootte niet meer uit voor het visuele effect. Die paar maanden per jaar dat dáár, volledig buiten de doorgaande routes, af en toe een boot vaart; de toeristen houden genoeg ruimte om te varen; het IJsselmeer is zó groot!

Saneer op land en schaal óp, daar waar alleen de wind woont: op het IJssselmeer.
Hoewel een molenpark in het IJsselmeer landschappelijk ook niet fraai is, is hiermee in één keer het hele omwonenden probleem van de Provincie Fryslan opgelost!

In afwachting van uw antwoord, tekenen wij,
met vriendelijke groet,

Namens de ‘Vereniging Tegenstroom Beabuorren’.
1. Anneke Feenstra, Tjerkwerd,
2. Eelke de Beer, Parrega,
3. Marc van Wingaarden, Exmorra.

p/a Bolswarderweg 1A, 8765 LR Tjerkwerd. www.baburen.nl tegenstroom@baburen.nl tel: 06-25545876

Deel dit berichtShare on Google+Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone